Home » Over ons » Statutenwijziging


  • Inn de Drie Tulpen
  • Orginele gevelsteen van schuilkerk.

Statutenwijziging

Art Senta
NOTARISSEN
NVD/2016.001769.01/ML 1
STATUTENWIJZIGING
Vandaag, negen januari tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, Pieter Remco Alsema, notaris te Hoorn:
mevrouw Elsemieke Chantal Kok-Cijs, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, met kantooradres: Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn, geboren te Roosendaal en — Nispen op veertien mei negentienhonderd vijfentachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1 . de heer Frederik Adrianus Johannes GROENENDIJK, zich legitimerende met zijn paspoort met nummer NW7JKC070, afgegeven te Hoorn op zes december tweeduizend zestien, wonende Kaarder 39, 1625 T K Hoorn, geboren te
Rotterdam op drieëntwintig januari negentienhonderd vijfenveertig, gehuwd;
2. de heer Willem Jan GEERLINGS, zich legitimerende met zijn paspoort met — nummer NT8K4J405, afgegeven te Hoorn op éénentwintig februari tweeduizend veertien, wonende Ossenweide 49, 1689 MT Zwaag (gemeente Hoorn), geboren te Rheden op zes maart negentienhonderd tweeënvijftig, gehuwd;
3. de heer René Maria VISSER, zich legitimerende met zijn paspoort met nummer NN3976171 , afgegeven te Hoorn op vijf maart tweeduizend veertien, wonende Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn, geboren te Maartensdijk op zesentwintig december negentienhonderd vierenveertig, gehuwd, de volmachtgevers sub 1 , 2 en 3 gezamenlijk vertegenwoordigend het voltallige — bestuur van de stichting:
STICHTING INLOOPHUIS DE KOEPEL, statutair gevestigd te Hoorn, met adres: Achterom 24 A, 1621 KV Hoorn (correspondentie-adres Diamantplein 20, 1625 RR Hoorn), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66558298, hierna ook — te noemen: de “stichting”

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart als volgt:
Bijlagen
Overeenkomstig hetgeen in deze akte is vermeld, zal aan de akte het navolgende — stuk worden gehecht:
het besluit.
‘Inleiding
De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op achtentwintig juli tweeduizend zestien, voor een waarnemer van mij, notaris, verleden; daarna zijn de statuten van de stichting niet gewijzigd; de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 66558298.
Besluit bij een buiten vergadering met algemene stemmen genomen besluit vertegenwoordigende het gehele bestuur van de stichting heeft het stichtingsbestuur besloten de statuten gedeeltelijk gewijzigd vast te stellen; bij gemeld besluit werd aan de verschenen persoon machtiging verleend om de statutenwijziging bij notariële akte vast te stellen; van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar.
‘Vervolgens verklaart de verschenen persoon, handelend als gemeld,
‘overeenkomstig voormeld bestuursbesluit, de statuten van de stichting ingaande heden te wijzigen als volgt:
Statuten

Artikel 7 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
“1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen — aantal van ten minste vijf bestuurders, die het doel van de stichting onderschrijven en die bij voorkeur verbonden zijn met de kerken in Hoorn. Indien de stichting is gerangschikt volgens de voorwaarden van de fiscale regeling algemeen nut beogende instellingen, zal het bestuur van de stichting bestaan uit tenminste drie bestuurders.
Het bestuur zal steeds zo samengesteld zijn, dat van de bestuurders tenminste twee bestuursleden geen echtgenoot of geregistreerd partner in de zin van het geregistreerd partnerschap danwel bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, kunnen zijn.
Ten tijde van de onderhavige statutenwijziging bestaat het bestuur uit drie personen. ”

Artikel 18 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
“1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van — alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te — voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat — van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken – vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent indien het bestuur zulks wenst -binnen zes — maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Indien de stichting is gerangschikt volgens de voorwaarden van de fiscale regeling algemeen nut beogende instellingen, geschiedt de reguliere en jaarlijkse controle op de boekhouding en de jaarrekening uitsluitend door een accountant, voorzover enig wettelijke bepaling dit vereist.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld
5 De penningmeester is gehouden jaarlijks véér één november een begroting —
voor het komende boekjaar op te stellen.
De begroting dient te worden behandeld en te worden vastgesteld in een véér één december te houden begrotingsvergadering van het bestuur.
1 6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren.
Artikel 20 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
“6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een
ANBI stichting met een soortgelijke doelstelling. ”

Slot
Hierbij verklaar ik, notaris, dat de verschenen persoon, mij bekend is op grond van een in de wet als zodanig erkend identiteitsbewijs en dat hij zich aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs heeft geïdentificeerd, volgens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Deze akte is verleden te Hoorn op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft hij verklaard van de inhoud van de akte voor het passeren daarvan te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
‘Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)